زعفران

اطلاعات پایه

زعفران

  • تامین کننده
  • توزیع کننده

کاشت و برداشت زعفران و توزیع در سراسر کشور و صادرات زعفران به کشورهای اروپایی

تهران

101 - 500 نفر

http://saffron.portal.trade

مالکیت

۱۶ آبان ۱۳۹۶

آقای / خانم

بازرگانی و تجارت
  • اروپای شرقی
  • اروپای غربی
  • جمهوری اسلامی ایران
  • خاورمیانه

100000 - 200000

11% - 20%

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

آدرس کارخانه در این قسمت وارد می شود.

۰۲۱۰۰۰۰۰۴

۰۲۱۰۰۰۰۰۵

داخل شرکت

1 خط

5 - 10 نفر

0 - 5

صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها